Hiver tennis couvert

Du 25.09.2023 au 21.04.2024

Semaine - Période isolée

Faible

32

CHF
Heure

Lundi – Vendredi 08H00 – 09H00
Lundi – Vendredi 21H00 – 23H00

Raisonnable

42

CHF
Heure

Lundi – Vendredi 09H00 – 17H00

Dense

46

CHF
Heure

Lundi – Vendredi 17H00 – 21H00

Weekend - Période isolée

Faible

32

CHF
Heure

Samedi – Dimanche 08H00 – 09H00
Samedi – Dimanche 17H00 – 23H00

Dense

46

CHF
Heure

Samedi – Dimanche 09H00 – 17H00

Semaine - Période Fixe

Faible

30 semaines (du 25.09.2024 au 21.04.2024)

864

CHF
Heure

Lundi – Vendredi 08H00 – 09H00
Lundi – Vendredi 21H00 – 23H00

Raisonnable

30 semaines (du 25.09.2023 au 21.04.2024)

1260

CHF
Heure

Lundi – Vendredi 09H00 – 17H00

Dense

30 périodes (du 25.09.2023 au 21.04.2024)

1380

CHF
Heure

Lundi – Vendredi 17H00 – 21H00